Barion Pixel


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A webáruház Adatkezelési Tájékoztató dokumentuma a Megbízható Webshopok Közösségének webáruház ÁSZF kezelő rendszerével készült.

Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben vegye fel velem a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruház elérhetőségei

Levelezési cím: 1047 Budapest, Gárdi Jenő utca 14.

Telefonszám: +3630/30-35-811

A cég elektronikus elérhetősége: nauwork@nauwork.hu

A webáruház domain címe: https://www.nauwork.hu/

Adatkezelési tájékoztató

Hegyi Nauszika e.v. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabadáramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) előírásai alapján az alábbi tájékoztatást adom.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a https://www.nauwork.hu/ webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői - Hegyi Nauszika e.v. (Adatkezelő) - számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A https://www.nauwork.hu/ webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatnak minősülnek.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése: Hegyi Nauszika e.v.

Levelezési cím: 1047 Budapest, Gárdi Jenő utca 14.

Telefonszám: 0630/30-35-811

E-mail cím: nauwork@nauwork.hu

Honlap: https://www.nauwork.hu

Fogalmak

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek minősül-e.

harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);

Az adatkezelő felelős a fentiekben ismertetettek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Webáruház értékesítéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre:

Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetése, megszólítás

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Szállítási cím: Kapcsolatfelvétel, szállítás lebonyolítása

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet

Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Számlázási név: Számla kiállítása

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

Számlázási cím: Számla kiállítása

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

A fenti adatok adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje. Amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében - a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) - meghatározott feltételek valamelyike fennáll, úgy az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GPDR 19. cikkének – A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség - megfelelően, elektronikus úton tájékoztatja. Számviteli bizonylatok esetében az adattörlés a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 évig nem lehetséges mivel a 2000. évi C törvény 169.§ 2) bekezdése alapján 8 évig kötelező megőrizni ezen adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

Adatkezelés ideje: A Számlázási címet a számviteli nyilvántartáshoz szükséges módon és mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 évig megőrzi.

Kapcsolatfelvétel

Ön emailben, telefonon, űrlap kitöltésével tudja velem felvenni a kapcsolatot, ezen esetben:

Kezelt adatok köre: az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés időtartalma: Az Ön által megadott adatokat a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezelem.

A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet a kapcsolatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára; GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

 A regisztráció során megadott adatok tárolásával az adatkezelő megkönnyíti a vásárló számára a további vásárlást, mert az elérhetőségeivel kapcsolatos információkat nem kell többé begépelnie, azok automatikusan kitöltődnek.

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek; GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pontja;

Kezelt adatok: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, a regisztráció során GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelési információk

A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés célja a szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, rendelési azonosító, rendelés időpontja

A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése; GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az adatokat a Ptk. szerinti elévülési ideig 5 évig kezelem.

A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk

A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok elkészítése.

Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím és telefonszám

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1), számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatot 8 évig meg kell őrizni 

A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

A szállítással kapcsolatos adatkezelési információk

A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.

Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail, szállítási cím, telefonszám

A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja: A kiszállítás és a szerződés teljesítése; GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időpontjáig kezeli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai:

Címzett neve: FOXPOST Zrt.

Címzett székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Telefon: 06-1-999-0-369

E-mail: info@foxpost.hu

A szállító az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kézbesíti. A futárszolgálat a kapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli: https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai:

Címzett neve: Packeta Hungary Kft.

Címzett székhelye: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. épület.

Címzett telefon:+36-1-400-8806.

Címzett e-mail:info@packeta.hu

A szállító az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai:

Címzett neve: Magyar Posta Zrt.

Címzett székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Címzett telefon: +36-1-767-8200

Címzett e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

A szállító az Adatkezelőnél történt regisztrációs eljárás értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. A Magyar Posta Zrt. a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési információk

A webáruház nem küld hírlevelet.

Online fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő neve: Barion Payment Zrt.

 Az adatkezelő székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

 Az adatkezelő e-mail címe: hello@barion.com

 Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 464 70 99

Az adatkezelő weboldala: https://www.barion.com/

A szolgáltató az Adatkezelővel kötött szerződés alapján biztosítja az Online fizetés lehetőségét. Online fizetés estén adattovábbítás jön létre az online fizetési szolgáltató felé. Az Online fizetési szolgáltató a számára továbbított adatokat a saját adatkezelési szabályzata szerint kezeli.  Az adattovábbítás célja a vásárláshoz kapcsolódó fizetéshez szükséges transzakciós adatok biztosítása.

Az adattovábbítás jogalapja: Az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése, online fizetés esetén a fizetéshez szükséges az adattovábbítás; A GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja alapján;

Címzettek, akikkel a Szolgáltató a személyes adatokat közli

Az Adatkezelő a Felhasználó számára nyújtott szolgáltatásokhoz adatfelhasználókat vehet igénybe

Személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó megnevezése: Shopmasters-Informatika Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2200 Monor, Ady Endre utca 24.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +3630/41-47-763

Az adatfeldolgozó e-mail cím: kapcsolatshopstart.hu

Az Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolást végzi az Adatkezelővel kötött szerződés alapján, az Adatfeldolgozó a személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó neve: Háriné Ács Krisztina

Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó székhelye: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 12. Fszt. 31.

Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó e-mail címe: ujanapalatt@gmail.com

Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó telefonszáma: +3630/3803265

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján elvégzi a számviteli bizonylatok könyvelését. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges módon és mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

Számlázással összefüggő adatfeldolgozó megnevezés:

Billingo Technologies Zrt. - Adószáma: 27926309-2-41 - E-mail címe: hello@billingo.hu - TELEFONSZÁMA: +36-1/500-94-91

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla kiállításában. A számla kiállításához szükséges személyes adatokat, vevő neve, címe, az adatfeldolgozó az Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. - SZÉKHELYE: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

Adattovábbítás

Adatfeldolgozó partnerek, mint felhasználó a Barion Marketing Cloud-hoz és a Barion Pixelhez:

» DataMe Kft. 1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.

» Dentsu Hungary Kft., 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

» GroupM, 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park, B/1. emelet

» Matterkind CEE, 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 41.

» Vodafone Magyarország, 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

Számlavezető bank:

Erste Bank Zrt..

Bank székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Telefon: +361/298-0222

Bank webcíme: https://www.erstebank.hu

Adatkezelési tájékoztató https://www.erstebank.hu/hu/gdpr

Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a weboldal az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a weboldal használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ kerüljön begyűjtésre a látogatókról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Alapvetően három típusú cookie különböztethető meg: a működéshez elengedhetetlen cookiek, ami a weboldal működését szolgálja, továbbá a statisztikai célú és marketing célú cookiek.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a statisztikai és a marketing célú cookie-k esetében, valamint a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Weboldal működésének biztosításához szükséges jogos érdek, a működéshez szükséges cookiek esetében.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez elengedhetetlen cookie-k:

Amennyiben Ön nem fogadja el ezen cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem biztos, hogy elérhetőek lesznek az Ön számára.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: 

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookiek élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: 

Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Ajánlott termékek cookie: 

Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: 

Érzékeli a látogató használt eszközt és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: 

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Statisztikai célú cookie-k:

Google Analytics cookie: 

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookiekat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookieval együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetések kerüljenek megjelenítésre a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookiek: 

Ezek a cookiek információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookiek nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására használhatóak. Ezen típusú cookiek élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Referer cookiek: 

Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: 

Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: 

Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Kosár cookie:

A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: 

Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Marketing célú cookie-k:

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Barion Pixel:

A Barion Payment Zrt. a cookie segítségével adatokat gyűjt a látogatásokról; információ arról mit kattintanak, melyik termék/szolgáltatás iránt érdeklődik a látogató vagy a félbehagyott rendelésekről. Adatokat gyűjtenek modellek felépítéséhez a látogató viselkedéséről, valamint személyre szabott ajánlatok és digitális hirdetések előállításához. Cél, hogy releváns hirdetések jelenjenek meg a látogatóknak olyan termékekről amiért valóban érdeklődnek. Ezek a cookiek biztosítják az irreleváns reklámok és ajánlások megjelenítését. A Barion Payment Zrt. maga kezeli az információt vagy átadja szerződött média és hirdető partnereinek.

Ha a cookie élettartama az utolsó frissüléstől definiált, az azt jelenti, hogy minden egyes látogatás meghosszabbítja a cookie lejáratát 1,5 évvel az utolsó látogatástól számítva. A meghosszabbításból származó adatgyűjtés nem igényel hozzájárulást. Az adatkezelés a Barion Payment Zrt. jogos érdeke csalás megelőzés céljából.

Barion Pixel marketing cookiek:

Cookie neve: ba_vid

Cookie leírása és célja: Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az Ön által használt eszköz digitális ujjlenyomata és böngészési szokásai alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaiból származó adatokról tudják, hogy egy felhasználótól származnak.

Szolgáltató: Barion Payment Zrt. https://www.barion.com/en/privacy-notice/

Mennyi ideig tárolódik az eszközön? Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.

Cookie neve: ba_vid.xxx

Cookie leírása és célja: Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az Ön által használt eszköz digitális ujjlenyomata és böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásait követhessék két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatás időbélyege az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély.

Szolgáltató: Barion Payment Zrt. https://www.barion.com/en/privacy-notice/

Mennyi ideig tárolódik az eszközön? Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.

Cookie neve: ba_sid

Cookie leírása és célja: Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az Ön által használt eszköz digitális ujjlenyomata és böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetet azonosítani tudják honlapokon átívelően.

Szolgáltató: Barion Payment Zrt. https://www.barion.com/en/privacy-notice/

Mennyi ideig tárolódik az eszközön? 30 percig

Cookie neve: ba_sid.xxx

Cookie leírása és célja: Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az Ön által használt eszköz digitális ujjlenyomata és böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngésző munkamenetét (session) azonosítani tudják az adott honlapon belül.

Szolgáltató: Barion Payment Zrt. https://www.barion.com/en/privacy-notice/

Mennyi ideig tárolódik az eszközön? 30 percig

Ha a cookie élettartama az utolsó frissüléstől definiált, az azt jelenti, hogy minden egyes látogatás meghosszabbítja a cookie lejáratát 1,5 évvel az utolsó látogatástól számítva. A meghosszabbításból származó adatgyűjtés nem igényel hozzájárulást. Az adatkezelés a Barion Payment Zrt. jogos érdeke csalás megelőzés céljából. További információk itt: https://www.barion.com/en/privacy-notice/

Barion Pixel marketing cookiek:

Cookie neve: BarionMarketingConsent.xxx

Cookie leírása és célja: Célja azon nyilatkozat tárolása, hogy hozzájárult-e a böngészési szokásaiból származó adatok gyűjtéséhez és a vásárlási szokásainak vizsgálatához személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében. Amennyiben hozzájárult, akkor a működéshez szükséges cookie-k között elhelyezett alábbi, bankkártyás csalásmegelőzési célú cookie-k által gyűjtött adatokat, böngészési szokásait a vásárlási szokások vizsgálatához is felhasználják személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében.

Szolgáltató: Barion Payment Zrt. https://www.barion.com/en/privacy-notice/

Mennyi ideig tárolódik az eszközön? Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig

Cookie neve: Media and advertiser partners' cookie

Cookie leírása és célja: Célja a Barion rendszer és az adott partner rendszerének eltérő felhasználói azonosítójának szinkronizációja, párosítása. A fenti cookiek működésük részeként jelzik a partnerek szerverének, hogy töltse le a saját felhasználói azonosító cookieját a weboldal látogatójának böngészőjébe. Így a két rendszerben egyidőben, egy böngészőben keletkező azonosítók párosítva lesznek.

Szolgáltató: Barion Payment Zrt. https://www.barion.com/en/privacy-notice/

Mennyi ideig tárolódik az eszközön? A cookiekról részletes tájékoztatást az egyes partner cookie tájékoztatójában található. Az ilyen célú cookiekat használó partnerek listáját a cookie tájékoztatójukra mutató hivatkozással együtt itt taálható:

https://docs.barion.com/Barion_Pixel_hozz%C3%A1j%C3%A1rul%C3%A1skezel%C3%A9si_k%C3%B6vetelm%C3%A9nyek#Adatfeldolgoz%C3%B3_partnerek

Közösségi média:

Az Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.). Amennyiben a Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a webáruházzal, úgy azon Felhasználók következő személyes adatait kezelheti: regisztrált név, felhasználó nyilvános profil képe. A közösségi média szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek a Felhasználó közösségi média szolgáltató által biztosított szolgáltatással kapcsolatos használatáról (milyen tartalmakat kedvel, oszt meg). A közösségi média célú sütik elhelyezését a Felhasználó a böngészője beállításával meg tudja tiltani.  A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót előzetes értesítése nélkül kizárhatja. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.

A cookiek törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

-       Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

-       Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

-       Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

-       Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

-       Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

-       Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi lépések kerültek megtételre:

Az adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a Felhasználók személyes adatait megvédje a jogosulatlan hozzáféréstől és a nyilvánosságra kerülés ellen:

»  a papír alapú adathordozók fizikailag megsemmisítésre kerülnek;

» a számítógépeken található adatok felhasználónévvel és jelszóval védettek.

 

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mail cím: nauwork@nauwork.hu

Levelezési cím: 1047 Budapest, Gárdi Jenő utca 14.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését.

Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését, módosítását, illetve törlését 30 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés, vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni. Az információkat írásban, vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

A személyes adataihoz való hozzáférés joga

Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A személyes adatai helyesbítéséhez való joga

A helyesbítéshez való joga alapján Ön egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

A személyes adatai törléséhez és „elfeledtetéshez” való joga

Főszabály szerint törléshez való joga alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén.

Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, amely alapján, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatát, és azt törölni köteles, köteles megtenni ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Ön személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.

A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga

» Önt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

» Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai pontosságát;

» az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

» Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A személyes adatai hordozhatóságához való joga

Ön ezen joga alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A személyes adatai kezelése elleni tiltakozási joga

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése

Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be az adataival kapcsolatban az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítette az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget egyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1636 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 (30) 683-5969

                      +36 (30) 549-6838

                       +36 (1) 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Felhasználó az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: Levelezési cím: 1047 Budapest, Gárdi Jenő utca 14.

Telefonszám: Telefonszám: 0630/30-35-811

E-mail cím: nauwork@nauwork.hu

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

-       a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

-       azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

-       hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

-       a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

-       arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

-       az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. 

 

Hatályba lépés dátuma: 2024.03.28.


A webshop a látogatottsági forgalom méréséhez a webshop saját adatbázisában tárolt, harmadik fél bevonása nélkül készített és harmadik félnek át nem adott, aggregált statisztikai adatokat gyűjt, mely adatok a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése miatt szükségesek. Az aggregált statisztikai adatok gyűjtéséhez csak abban az esetben használunk egy darab, cmitvisitor nevű 12 hónap lejáratú cookie-t, amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. A cookie használata pontosabb méréseket tesz lehetővé.